§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedający oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą i zobowiązuje się do realizacji zamówień składanych przez Odbiorcę na produkty będące w jego ofercie. Sprzedający oświadcza również, że w swoich działaniach kieruje się zasadami rzetel-ności i etyki handlowej,
 2. Odbiorca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą umożliwiającą odsprzedaż produktów we własnym kanale dystrybucji,
 3. Indywidualne postanowienia i warunki realizacji transakcji handlowych określa za-warta przez strony Umowa Handlowa,
 4. Ogólne warunki sprzedaży towarów zamieszczone są do pobrania na stronie interne-towej Sprzedającego pod adresem: www.rytmtrade.com.pl.

§ 2 Upoważnienie Producenta na podstawie art.2 pkt 6 ustawy o wyrobach budowlanych

 1. Z uwagi na fakt, iż Kupujący nabywa, wyprodukowane przez Producenta, towary w celu dalszej odsprzedaży, Producent, działając na podstawie art.2 pkt 6 ustawy o wyro-bach budowlanych, udziela Kupującemu upoważnienia do używania nazwy "Przedstawi-ciel Producenta",
 2. Na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust.2.1, Kupujący jest Przedstawicie-lem Producenta tylko w odniesieniu do towarów, o których mowa w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy,
 3. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w ust.1, będzie znajdowało odpowiednie odzwierciedlenie na opakowaniach towarów (a w szczególności na etykietach).

§ 3 Tryb składania i realizacji Zamówień

 1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, podstawą realizacji każdej transakcji han-dlowej sprzedaży produktów przez Sprzedającego na rzecz Odbiorcy, jest złożenie Sprzedającemu przez Odbiorcę pisemnego zamówienia dotyczącego wyłącznie pro-duktów wymienionych w ofercie handlowej Sprzedającego,
 2. Zamówienie może być złożone przez Odbiorcę w jednej z poniższych form:
  • pisemnie bezpośrednio, za pośrednictwem poczty lub faxem,
  • pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Bez względu na formę zamówienia osoba, która je składa winna posiadać upoważ-nienie stałe lub jednorazowe do wykonania takiej czynności w imieniu i na rzecz Odbiorcy,
 4. Treść zamówień powinna w szczególności określać:
  1. nazwę produktu,
  2. zamawianą ilość,
  3. gramaturę i rodzaj opakowania (etykiety, litografia),
  4. termin dostawy,
  5. czytelny podpis osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu i na rzecz Odbiorcy (w przypadku zamówień pisemnych składanych bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty) lub wska-zanie imienia i nazwiska takiej osoby (w przypadku zamówień pi-semnych składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 5. Do przyjmowania zamówień upoważnieni są pracownicy Działu Obsługi Klienta w Biurze Handlowym Sprzedającego,
 6. Odbiorca może anulować złożone zamówienie lub ustalić zmienione warunki jego realizacji, pod warunkiem uzyskania w tym przedmiocie uprzedniej zgody Sprzeda-jącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 7. Za dzień otrzymania zamówienia przez Sprzedającego uznaje się datę otrzymania takiego zamówienia przez Sprzedającego bezpośrednio lub za pośrednictwem pocz-ty albo dzień wpływu zamówienia na adres poczty elektronicznej,
 8. Warunki Handlowe ustalają minimalną łączną wartość produktów przypadającą na jedno zamówienie. Jeżeli złożone przez Odbiorcę zamówienie dotyczy produktów za łączną wartość niższą, niż wartość wskazana w zdaniu pierwszym, Sprzedawca ma prawo nie realizować takiego zamówienia,
 9. Sprzedający zobowiązuje się do realizowania zamówień Kupującego na asortyment towarów produkowanych pod marką Producenta w terminie 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia,
 10. W przypadku zamawiania asortymentów pod marką Kupującego czas re-alizacji zamówienia wynosi:
  • dla opakowań, których design Kupującego jest nadrukowany na etykiecie - do 21 dni roboczych,
  • dla opakowań, których design Kupującego jest nadrukowany na pojemni-kach (litografia) - do 45 dni roboczych.
 11. Zachowanie w każdym przypadku terminu realizacji zamówienia jest moż-liwe po otrzymaniu od Kupującego w formie pisemnej lub elektronicznej harmono-gramu planowanych zakupów z wyprzedzeniem 2 miesięcznym,
 12. Sprzedający jest zobowiązany do potwierdzania terminów realizacji zamó-wień w terminie do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Kupu-jącego w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

§ 4 Dostawa towarów

 1. Strony dopuszczają dwie, niżej wymienione, formy dostawy zamówionych produktów:
  • z magazynu Sprzedającego do magazynu Odbiorcy,
  • z magazynu Sprzedającego na adres wysyłkowy Klienta Odbiorcy określony w zamówieniu.
 2. W przypadku dostawy w formie określonej w punkcie 4.1. podpunkt a, organi-zacja przewozu zamówionych produktów z magazynu Sprzedającego do maga-zynu Odbiorcy oraz koszty tego przewozu obciążają Sprzedającego,
 3. W przypadku dostawy w formie określonej w punkcie 4.1. podpunkt b, organi-zacja przewozu zamówionych produktów z magazynu Sprzedającego na adres wysyłkowy Klienta Odbiorcy obciąża Sprzedającego, z tym, że koszty tego przewozu obciążają Odbiorcę. Koszty te Odbiorca pokryje w terminie wyzna-czonym przez Sprzedającego na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT stanowiącej refakturę dotyczącą usług przewozowych i kosztów tych usług,
 4. Za dzień realizacji dostawy przyjmuje się uzgodnioną przez Strony datę dostawy produktów do magazynu Odbiorcy lub datę ich dostarczenia na adres określony w zamówieniu,
 5. Jeżeli zaistnieje okoliczność o charakterze "siły wyższej" po którejkolwiek ze Stron, Strona, której ta okoliczność dotyczy jest zobowiązana niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych, zawiadomić o zaistnieniu takiej oko-liczności drugą Stronę na piśmie pod rygorem nieważności,
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towarów od chwili ich odbioru przez Odbiorcę,
 7. Każdorazowy odbiór towarów będzie potwierdzany dowodem WZ (dalej - do-kument odbioru), który będzie podpisywany:
  1. ze strony Sprzedającego przez osobę upoważnioną do wydania towarów,
  2. ze strony Odbiorcę osobę upoważnioną do odbioru towarów.
   W treści dokumentu odbioru każdorazowo będą wskazywane:
   • data odbioru,
   • ilość odebranych towarów,
   • nazwa (asortyment) odebranych towarów oraz
   • stan zbiorczego opakowania towarów.
  Do dokumentu odbioru Odbiorca i Sprzedający mogą zgłaszać pisemne za-strzeżenia, co do informacji objętych treścią tego dokumentu.

§ 5 Zasady ustalania cen; tryb zmiany cen oraz zasady płatności za dostawy

 1. Ceny produktów sprzedawanych przez Sprzedającego do Odbiorcy ustalane są w walucie polskiej (w złotówkach),
 2. Dopuszcza się możliwość ustalenia cen w innej walucie na odrębnych zasadach ustalonych w indywidualnych warunkach handlowych,
 3. Ceny sprzedaży produktów, termin płatności cen, wysokość przyznanego limitu kredytu kupieckiego, sposób zabezpieczenia transakcji oraz inne warunki handlowe są ujęte w indywidualnych warunkach handlowych,
 4. Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego ceny towarów każdorazowo w terminie określonym w indywidualnych warunkach handlowych,
 5. Jeżeli Odbiorca, chociaż raz zapłaci należną cenę towarów z opóźnieniem w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Sprzedający, w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego Odbiorcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może skrócić termin płatności według swojego uznania,
 6. W przypadku opóźnienia w płatności ceny sprzedaży produktów z konkretnej faktury VAT, Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych za okres opóźnienia. Sprzedający może odstąpić od naliczania odsetek za zwłokę na pisemnie umotywowany wniosek Odbiorcy,
 7. Jeżeli Odbiorca przekroczy termin zapłaty ceny towarów określony w indywi-dualnych warunkach handlowych, Sprzedający, niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w § 5.5, ma prawo wstrzymać sprzedaż do Odbiorcy dalszych partii towarów, niezależnie od jakichkolwiek ustaleń poczynionych w tym zakresie,
 8. W razie zaistnienia którejkolwiek z sytuacji, o których mowa w niniejszym roz-dziale, Odbiorcy nie przysługuje prawo obciążenia Sprzedającego jakimikolwiek kosztami, które powstały lub mogą powstać z tytułu skrócenia terminu płatności lub wstrzymania dostaw partii towarów,
 9. Ustalone w indywidualnych warunkach handlowych ceny sprzedaży mogą ule-gać zmianie na zasadach określonych w Pkt 5.10 - 5.12,
 10. O zmianie cen sprzedaży Sprzedający zobowiązany jest skutecznie powiadomić o tym Odbiorcę z 14 - dniowym wyprzedzeniem. Nowe ceny obowiązują od następ-nego dnia po dniu, w którym upłynął 14 - dniowy termin wyprzedzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
 11. W razie wzrostu cen surowców lub opakowań o więcej niż 5% Sprzedający ma prawo dokonać zmiany cen w innym, niż ustalonym w punkcie 5.9. terminie pod wa-runkiem skutecznego powiadomienia o tym fakcie Odbiorcy z 14-dniowym wyprze-dzeniem. Nowe ceny obowiązują od następnego dnia po dniu, w którym upłynął 14 - dniowy termin wyprzedzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
 12. Zamówienia złożone u Sprzedającego są realizowane według tych cen, które obowiązują w dacie realizacji potwierdzonego przez Sprzedającego zamówienia, na-wet, jeżeli w dacie złożenia zamówienia obowiązywały inne ceny,
 13. Zgodnie z prowadzoną działalnością handlową Strony transakcji handlowych zobowiązują się do nieujawniania cen zakupowych, warunków płatności oraz ustaleń określonych w indywidualnych warunkach handlowych wobec osób trzecich. Nieprzestrzeganie powyższego równoznaczne będzie z ujawnianiem tajemnicy handlowej i może oznaczać konsekwencje prawne,
 14. Wszelkie akcje reklamowe, promocyjne i marketingowe prowadzi Odbiorca we własnym zakresie i na własny koszt,
 15. Akcje reklamowe, promocyjne i marketingowe przy udziale Sprzedającego lub działania Sprzedającego mające na celu wsparcie sprzedaży Kupującego prowadzone są według zasad odrębnie ustalonych na piśmie.

§ 6 Odpowiedzialność za odbiór towaru; zgodność dostawy z deklaracją Sprzedającego.

 1. Na Odbiorcy ciąży odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności każdej dosta-wy produktów z zamówieniami i fakturą. Wszelkie braki i uszkodzenia towaru lub nieprawidłowości występujące na fakturze, winny być zgłoszone do Sprzedającego, w formie pisemnej reklamacji, najpóźniej:
  1. w przypadku dostawy towaru do magazynu Odbiorcy - w momencie dostarczenia produktów do tego magazynu,
  2. w przypadku wysyłki na adres Klienta Odbiorcy - w momencie dostar-czenia produktów na adres takiego Klienta określony w zamówieniu, poprzez sporządzenie Protokołu Reklamacyjnego z udziałem upoważ-nionego przedstawiciela firmy spedycyjnej lub przewozowej, określają-cego przyczyny i uzasadnienie reklamacji.
 2. Procedurę rozpatrzenia reklamacji określa.

§ 7 Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady towarów.Procedura postępowania reklamacyjnego.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, Odbiorca ma prawo do złożenia re-klamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów w razie stwierdzenia istnienia ta-kich wad, w tym w razie stwierdzenia, że towary nie spełniają wymagań, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Odbiorcę, niezwłocznie po stwierdzeniu istnienia wa-dy,
 2. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, Odbiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów w przypadku wad dotyczących sposobu lub rodza-ju ich opakowania bądź oznaczenia, jeżeli upłynął okres jednego miesiąca od daty od-bioru towarów,
 3. W przypadku wad dotyczących jakości towarów, utrata rękojmi następuje z oznaczoną na opakowaniu towaru datą określającą ważność towaru (okres przydatno-ści do użytku) lub po upływie 12 miesięcy od chwili odbioru towaru przez Odbiorcę (rękojmia z Kodeksu Cywilnego) w zależności od tego, która z dat następuje wcze-śniej,
 4. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, Odbiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odnoszącym się do ilości odebranych towarów (dalej również - re-klamacja ilościowa) po 14 dniach od oznaczonej na dokumencie dostawy daty odbioru towaru,
 5. Odbiorca jest zobowiązany złożyć Sprzedającemu reklamację wyłącznie w for-mie pisemnej na druku Sprzedającego - Protokół Reklamacyjny, pod rygorem nie-ważności. Do złożonej reklamacji Odbiorca jest zobowiązany dołączyć wszelkie uza-sadniające ją dowody (a w szczególności: zdjęcia i próbki wadliwych towarów),
 6. Reklamacja złożona po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7.2 lub z naru-szeniem zasad określonych w ust.7.3 bądź ust.7.4, nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla Sprzedającego,
 7. W razie złożenia reklamacji zgodnie z powyższymi zasadami, Sprzedający wszczyna postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu wpływu reklamacji do Sprzedającego, Sprzedający informuje na piśmie Odbiorcę o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji,
 8. W razie uznania zasadności reklamacji Sprzedający jest zobowiązany do zastą-pienia wadliwego towaru towarem wolnym od wad lub do odpowiedniego obniżenia ceny zakupu tych towarów o wartość towarów dotkniętych wadami fizycznymi, a w przypadku uwzględnienia reklamacji ilościowej do odpowiedniego uzupełnienia bra-kującej ilości towarów lub do obniżenia ceny o wartość brakujących towarów, w za-leżności od wyboru dokonanego przez Odbiorcę,
 9. Jeżeli po uwzględnieniu złożonej przez Odbiorcę reklamacji, Odbiorca, jako sposób uwzględnienia reklamacji, wybrał obniżenie ceny zakupu, to wówczas Sprze-dający jest zobowiązany wystawić odpowiednią fakturę VAT korygującą i dokonać na wskazany przez Odbiorcę rachunek bankowy zwrotu odpowiedniej części zapłaconej przez niego ceny.

§ 8 Sprzedaż z odroczonym terminem płatności (Kredyt Kupiecki - warunki przyznania i sposób zabezpieczenia)

 1. Łączna wartość towarów, która może być sprzedana Odbiorcy w odroczonym terminie płatności ceny towarów, ustalona jest w indywidualnych warunkach handlo-wych (dalej również - limit kredytu kupieckiego lub limit),
 2. Po przekroczeniu limitu kredytu kupieckiego Sprzedający będzie sprzedawał Odbiorcy towary wyłącznie na zasadzie przedpłaty, chyba, że Strony uzgodnią inaczej na podstawie odrębnego porozumienia zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 3. Po przekroczeniu limitu Sprzedający ma prawo wstrzymać sprzedaż do Od-biorcy dalszych partii towarów, chyba, że Strony uzgodnią inaczej na podstawie od-rębnego porozumienia zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 4. Jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu kredytu kupieckiego, jak również, jako zabezpieczenie innych roszczeń, które mogą wyniknąć z realizacji transakcji handlo-wych, Sprzedający ma prawo domagać się od Odbiorcy wystawienia weksla "in blan-co" z klauzulą "bez protestu" (dalej - weksel) wraz z deklaracją wekslową.

Zatwierdzone przez Zarząd RYTM Trade sp. z o.o.


Materiały do pobrania